Przedsiębiorca = konsument ?

Czy każdy przedsiębiorca jest konsumentem? Tak, o ile dokonuje zakupów na prywatny użytek. Ale czy każdy konsument jest przedsiębiorcą? Nie, gdyż nie każdy prowadzi działalność gospodarczą. Co zatem łączy przedsiębiorców i konsumentów?

W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy:

  • Jaka istotna zmiana względem przedsiębiorców została wprowadzona w prawie konsumenta?
  • Czy nowe regulacje dotyczą wszystkich przedsiębiorców?
  • Jakie korzyści czekają na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Od 1 stycznia 2021r. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostali
w wielu przypadkach zrównani w swoich prawach z konsumentami. Zgodnie z ustawą
z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych do kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wprowadzono zmiany, które zrównują w wielu aspektach osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
w prawach z konsumentem. Jedynym warunkiem, który determinuje korzystanie z wielu przywilejów konsumenckich, dla przedsiębiorców jest to, że zawierana umowa nie może mieć charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z praw konsumenta? Jak ocenić pod który reżim prawny podlegamy?

Zasadniczym problemem nowej regulacji jest to, iż ustawodawca nie wskazał, jak oceniać, co ma charakter zawodowy dla danego przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą, pomocniczym kryterium ma być odesłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i sprawdzenie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.  Reasumując, jeśli Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi sklep odzieżowy i zamówi dla swojego przedsiębiorstwa najnowszy model iPhone do kontaktów ze swoimi klientami i kontrahentami, z któregoś z popularnych portali aukcyjnych, to wydaje się, że będzie mógł odstąpić od umowy zawartej na odległość poza siedzibą / lokalem przedsiębiorstwa, czy swobodnie skorzystać
z rękojmi. W przypadku jednak, gdy zamówi do swojego sklepu najnowszą, wiosenną kolekcję sukienek, nadal będą obowiązywały go przepisy regulujące sytuację przedsiębiorców jak dotychczas.

Z jakiej ochrony praw konsumenta może skorzystać przedsiębiorca? W jakim zakresie przysługuje ochrona?

Nowe regulacje zapewniają ochronę w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dotychczas na klauzule niedozwolone w umowie mogli powoływać się tylko konsumenci (z drobnymi wyjątkami). Nowa regulacja wydaje się pomocna dla przedsiębiorców w podpisanych przez nich niekorzystnych umowach kredytowych, leasingowych, czy umowach z telefonią komórkową, gdzie wielokrotnie można  znaleźć wysokie kary umowne, czy wysokie opłaty za wydanie zaświadczeń, które nie mają uzasadnienia w realnych kosztach jego uzyskania. Należy jednak pamiętać, że nowe przepisy zgodnie z przepisami przejściowymi mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021r.

Ochrona konsumencka przysługiwać będzie przedsiębiorcy, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i będzie mógł w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Należy pamiętać, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność e-commerce muszą zapewnić wszelkie obowiązki informacyjne również dla zakupu ich towarów przez jednoosobowych przedsiębiorców. W innym przypadku będą narażali się na negatywne konsekwencje wynikające z rozdziału 4 ustawy konsumenckiej. W zakresie rękojmi przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z domniemania istnienia wady fizycznej przy wydawaniu rzeczy, jeżeli wada została stwierdzona w ciągu roku od wydania rzeczy. Pamiętać jednak należy, że nadal na przedsiębiorcy ciąży obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiego przedsiębiorcy o stwierdzonej wadzie, co nie dotyczy konsumentów.