Oferujemy Państwu pełną obsługę prawną  w zakresie zamówień publicznych, zarówno po stronie oferenta, jak i podmiotu zamawiającego. Nasze usługi obejmują także spory przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Kompleksowa obsługa prawna zamówień publicznych:

  • składanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez różne podmioty;
  • postępowania o udzielanie zamówień publicznych jako podmiot Zamawiający;
  • reprezentowanie stron w sporach przed sądami powszechnymi i Krajową Izbą Odwoławczą;
  • udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
  • przygotowanie pism, wzorów zamówień, regulaminów;
  • wsparcie prawne w ocenie i wyborze ofert;
  • bieżące doradztwo w przebiegu postępowań o udzielenie ofert.